Print this page

ПОКАНА / ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги, членове на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“,
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“, с ЕИК: 831813928, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.09.2021 г. (двадесет и седми септември две хиляди двадесет и първа година), от 18.00 часа в град София, в Галерия „ИСИ“, находяща се на адрес: гр. София, п.к. 1504, бул. „Васил Левски“ № 134, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Доклад и Отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО“;
Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението;
Разни.

Моля, имайте предвид, че при липса на кворум, Общото събрание на Сдружението ще се проведе на същия ден от 19.00 часа, на същото място и при същия Дневен ред.
Моля, имайте предвид, че писмените материали по Дневния ред на Общото събрание са на разположение на всички членове на Общото събрание на Сдружението – на адреса на управление на Сдружението: гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ № 82 В, ет. 4.
Моля, имайте предвид, че всеки един от членовете на Общото събрание на Сдружението ще бъде уведомен също за датата, мястото и часа на провеждане на Общото събрание на Сдружението, включително Дневния ред на неговото провеждане и чрез е-mail и писмена Покана.

 

Дата: 10.09.2021 г. Подпис: ………………………..
(КАЛИН ПЕТРОВ СЕРАПИОНОВ)